Keating Skates Photographers.
Jane Keating and James Skates